.. 

                                                            REGULAMIN

1 Każdy Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu Organizatora 

2 Każdy Uczestnik ma prawo:

- brać udział we wszystkich zajęciach programowych;

- zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy oraz wyrażać publicznie swoje poglądy;

- do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:

- brać czynny udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę;

- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć;

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w trakcie trwania wypoczynku; - stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów; - stosować się do poleceń wychowawców;

- okazywać szacunek kolegom, wychowawcom i innym osobom starszym;

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia innych, natychmiast poinformować o tym wychowawcę;

4. Dzieci uczestniczą w kursie języka angielskiego.

5. Uczestnicy pozostają pod stałą opieką od godziny 10:00 do 16:00.

6. Istnieje możliwość odebrania dziecka przed godziną 16:00, co należy ustalić  rano danego dnia.

7. Zgłoszenie dzieci oznacza akceptację programu .

8. Uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa wobec wychowawców.

9. Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy bez zgody wychowawcy.

10 Dzieci mogą zostać odebrane przez inne osoby tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

11 Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika  odpowiadają finansowo rodzice lub ich prawni opiekunowie.

12 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione przez dzieci mienie: telefony komórkowe, tablety, PSP i inne.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem uczestnictwa i w pełni go akceptuję;

 

Imię / nazwisko Rodzica/Opiekuna                Data i podpis przyjmującego zgłoszenie

Data i podpis

MAŁGORZATA FOLTA
+48 730 107 633
skype:malgorzata.talkthetalk
www.angielski.naszjaroslaw.pl
malgorzatafolta@dh24.pl